اخبار اخبار

۲۸ تير ۱۳۹۹
علي شورميج معاون توسعه مديريت و منابع با صدور بخشنامه اي، بر اهميت وظايف کارشناسان حقوقي و لزوم ارج نهي به اقدامات آنان تاکيد نمود
۱۷ تير ۱۳۹۹
حجت رستمي با صدور نظريه حقوقي، از لزوم تعيين تکليف تمديد قراردادها حداقل از يکماه قبل از انقضاي قرارداد مربوط خبر داد
۱۰ تير ۱۳۹۹
با تشکيل جلسه شوراي حقوقي ابهامات قانوني در خصوص نحوه احراز و تشخيص حق ممراعاشه و محل سکونت مرتفع گرديد
۲۵ خرداد ۱۳۹۹
با تلاش هاي دفتر حقوقي، شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران پس از 26 سال عضو شوراي عالي هواپيمايي شد
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
با هماهنگي دفتر حقوقي و گروه مديريت دانش فرودگاهي و هوانوردي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، حمايت از پژوهش هاي حقوقي هوانوردي دو چندان ميگردد
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
با ايجاد سامانه بايگاني مکانيزه، کليه اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به اراضي و قراردادهاي فرودگاههاي کشور الکترونيکي و مکانيزه ميشود

گزارش تصویری گزارش تصویری

پیوندها پیوندها

تازه ترین اخبار تازه ترین اخبار

پیوندها پیوندها